Sağlık Turizmi Kurumlar Vergisi İndirimi

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan işletmeler yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde elde edilen gelirin %50’sinde kurumlar ve gelir vergisinden muaftır. 

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

Sağlık Turizminde Kurumlar Vergisi İndirimi Nedir?

Türkiye, dış ticaretini geliştirmek ve ihracat gelirlerini artırmak için kurumlarına en çok destek sağlayan ülkelerden biridir. Bu desteklerden bir tanesi de yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde %50 kurumlar vergisi indirimidir.

15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunla 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde elde edilen kazancın %50’sinin ilgili dönem gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

İçindekiler

Kurumlar Vergisi İndiriminin Amacı Nedir?

Türkiye, kurumlar vergisi indirimi ile;

  • Hizmet ihracı yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasını,
  • Yeni istihdam imkanlarının yaratılmasını,
  • Yüksek katma değer yaratma potansiyeli bulunan hizmetler için yeni bir teşvik unsuru oluşturulmasını,
  • Ülkemizde belirli bir konuda uzmanlaşmış, yabancı dil bilgisine sahip nitelikli işgücünün istihdamının artırılmasını ve sürdürülmesini

amaçlamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu

Sağlık turizminde gelir ve kurumlar vergisi matrahında indirim yapılabilmesi için ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmeler, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancılara verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazancın %50’sine indirim uygulayabileceklerdir. Türkiye’de yerleşik olan kişilere de hizmet vermeleri indirimden faydalanmalarına engel değildir.

İndirimden yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması zorunludur.

Hizmetin Fiilen Verilmesi Gerekmekte

Hizmetin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanda verilen asistanlık, aracılık ve danışmanlık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Sağlık hizmeti fiziken Türkiye’de verilmelidir.

Faturanın Düzenlenmesi

Verilen hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın yurtdışında yaşayan kişi ve/veya kurumlar adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet bedeli karşılığı faturanın, Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda da indirimden faydalanılabilecektir.

İndirim Tutarının Tespiti, Kayıtlarda İzlenmesi ve Beyanı

Sağlık turizminde kurumlar vergisi indirimi kapsamında verilen hizmetlerden elde edilen gelirden bu hizmetler nedeniyle yapılan giderler ve maliyetler düşüldükten sonra bulunacak olan tutarın %50’si kurumlar vergisi beyannamesinin “kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Ayrıca faaliyet sonucunda zarar edilmesi halinde de indirim söz konusu olmayacaktır.

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Şayet gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmesi suretiyle indirime esas kazanca ilişkin olup olmadıkları belirlenemiyorsa, indirim kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata olan oranı esas alınmalıdır.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmekte olup, kullanım süresi belirlenemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortisman tutarlarının da cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata olan oranı esas alınarak belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin indirim kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, kasadaki dövizlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler

Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50’sini indirim konusu yapan işletmelerin, hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad-soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun, her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir. İlgili geçici vergi beyannamesinin ekindeki forma dahil edilememiş bilgilerin bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelere Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatın bir örneğinin, istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

  • https://www.istanbulymmo.org.tr/data/platform/pdf – 28.04.2022
  • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Gelir Vergisi Kanunu

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizminde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım!